تمرینات هوازی

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 4 آذر 1402 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 20 آبان 1402 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 13 آبان 1402 / سرپرست : علیرضا آیدینی

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 6 آبان 1402 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 15 مهر 1402 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 8 مهر 1402 / سرپرست : علیرضا آیدینی  

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 1 مهر 1402 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 25 شهریور 1402 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 11 شهریور 1402 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 4 شهریور 1402 / سرپرست : سعید شکری

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام