تمرینات هوازی

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی باغ جنت در تاریخ 19 تیرماه 1403 / سرپرست : مسیح الله باقری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 19 خرداد ماه 1403 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 5 خرداد 1403 / سرپرست : سعید شکری  

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 29 اردیبهشت 1403 / سرپرست : علی ادیب

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 15 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : بهروز پایداری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 1 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 25 فروردین ماه 1403 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 18 فروردین ماه 1403 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی از مسیر کوچه حق نگهدار در تاریخ 11 فروردین ماه 1403 / سرپرست : سعید شکری

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام