صنایع دستی

بازاریابی، تبلیغات، سازماندهی و اجرای هر گونه تور توسط راهنمایان گردشگری بدون اتخاذ قرار داد رسمی با دفاتر خدمات مسافرتی غیر قانونی بوده و با متخلفین به شدت ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام