بانوان

تواضع یعنی تحمل رنج و زحمتی مداوم در راه خدمت به بشریت (ماهاتما گاندی ) پيرو تغييرات اخير بوجود آمده و لزوم حضور مديره داخلياز كليه بانوان دارای شرایط زیر جهت ...

مجری جلسه : آقای فرهاد آزادی مدت زمان جلسه : ساعت ۱۹:۱۵ الی ۲۲   ۱- صحبت های آقای یحیی سخندانی در مورد آیین نامه داخلی باشگاه  ۲-صحبت های آقای اصغر اکبری ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام