حرکات کششی

نفرات حاضر با نرمش و حرکات کششی بدن خود را جهت انجام تمرین گرم کردند و با تراورس در مسیر سنگ کوتاه تمرین را شروع کردند ،   سپس در دو مسیر صعود( این ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام