دره نرگسی

برنامه تمرین سنگنوردی پل دره نرگسی در تاریخ 21 دی ماه 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پل دره نرگسی در تاریخ 1 دی 1402 / سرپرست :هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پل دره نرگسی در تاریخ 19 آبان 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه سنگنوردی پل دره نرگسی در تاریخ 16 تیر 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام