سیوند

تاکنون ۳۹ معدن سنگ دوره هخامنشی در حوزه پارسه - پاسارگاد کشف و شناسایی شده اند.

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام