صعود قله دنا

برنامه صعود به قله مورگل شمالی در تاریخ 18 خرداد ماه 1403 / سرپرست : عباس نوریان منش

برنامه صعود به قله کل فرهاد در تاریخ 10 و 11 خرداد ماه 1403 / سرپرست : عباس نوریان منش

صعود و پیمایش به قلل خط الراس غربی دنا در تاریخ 9 و 10 شهریور 1402 / سرپرست : داود تله گل

پیمایش خط الراس شرقی دنا از گردنه بیژن تا آب نهر در تاریخ 9 الی 11 شهریور 1402 / شامل : برف کرمو ، نمک ، کل خرمن ، نول شمالی ، قاش سرخ ، تاپو ، پازن پیر ، ...

صعود به قلل کاسه خفر دنا در تاریخ 2 و 3 شهریور 1402 / (کاسه خفر شامل : لوکوره ، کل گردل ، هلی ، اشکفت ، تل گردل ) / سرپرست : عباس نوریان منش

برنامه هفتگی دراک ویژه تیم صعود کننده به 51 قله دنا در تاریخ 25 تیر 1402 / سرپرست : مسیح الله باقری

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام