تگ: علم

گردهآلمانهادرقسمتغربیدیوارهعلمکوهواقعشدهاستواولینبار درسال 1315 خورشیدی (1936 میلادی) توسطهیئتکوهنوردیآلمانبهسرپرستی اشتیناور(Steinauer ) وگورتر (Gorter) ...

Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
بازیابی رمز عبور