علم

گردهآلمانهادرقسمتغربیدیوارهعلمکوهواقعشدهاستواولینبار درسال 1315 خورشیدی (1936 میلادی) توسطهیئتکوهنوردیآلمانبهسرپرستی اشتیناور(Steinauer ) وگورتر (Gorter) ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام