قله کل قدویس دنا

بنام خدا تاریخ اجرا ۱۴۰۰.۳.۶ نفرات جناب آقای علی پور(سرپرست) جناب آقای انتظاری سرکار خانم عنبری سوسن کاظمی مسیر صعود روستای سیور صبح پنجشنبه ساعت ۵/۴۰ ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام