كوه شاه

✔ چكاد هاى شاخص استان كرمانارتفاع چكاد كوه شاه ٤٤٠٠ مترارتفاع چكاد لاله زار ٤٣٥١ متربرنامه ٢/٥روزه استان كرمان حرکت : پنج شنبه ٦مهرماه ساعت ١٣بعدازظهربرگشت : ٨ ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام