باشگاه کوهنردی طبیعت دوست شیراز

برنامه پیمایش نیمروزه پسکوهک در تاریخ 22 اردیبهشت 1402 / با حضور آقای  جواد گیلر و آقای جواد صفری

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاربخ 17 اردیبهشت 1402 / سرپرست : میسیح الله باقری

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 19 اردیبهشت 1402 / سرپرست : احمد راجع

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 17 اردیبهشت 1402 / سرپرست : مسیح الله باقری

پیمایش نیم روزه دره بید قلات در تاریخ 15 اردیبهشت 1402 / سرپرست : محمد علی کاوه

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 16 اردیبهشت 1402/ سرپرست : سعید شکری

گردهمایی همنوردان محترم  بمنظور معرفی باشگاه طبیعت دوست شیراز در رشته کوهنوردی و زیر مجموعه آن به عموم مردم در تاریخ 14 اردیبهشت 1402  

برنامه تمرین باباکوهی در تاریخ 13 اردیبهشت 1402/ سرپرست : بهروز پایداری

برنامه تمرین باباکوهی در تاریخ 12 اردیبهشت 1402 / سرپرست : احمد راجع

برنامه تمرین دراک در تاریخ 10 اردیبهشت 1402 / سرپرست : مسیح الله باقری

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام