تمرینات آمادگی جسمانی

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 15 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : بهروز پایداری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 8 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 25 فروردین ماه 1403 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 18 فروردین ماه 1403 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی از مسیر کوچه حق نگهدار در تاریخ 11 فروردین ماه 1403 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی باباکوهی در تاریخ 4 فروردین 1403 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 26 اسفند 1402 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 19 اسفند ماه 1402 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 12 اسفندماه 1402 / سرپرست : سعید شکری

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام