تمرینات اسکای رانینگ

برنامه تمرین هفتگی اسکای رانینگ در تاریخ 27 تیرماه 1403 / سرپرست : محمد هادی اژدهاکش

برنامه تمرین هفتگی اسکای رانینگ مسیر شهرک پردیس در تاریخ 20 تیرماه 1403 / سرپرست : محمد هادی اژدهاکش

برنامه تمرین هفتگی اسکای رانینگ مسیر بام سبز در تاریخ 20 تیرماه 1403 / سرپرست : محمد هادی اژدهاکش

برنامه تمرین هفتگی اسکای رانینگ در تاریخ 18 تیرماه 1403 / سرپرست : محمد هادی اژدهاکش

برنامه تمرین هفتگی اسکای رانینگ در تاریخ 16 تیرماه 1403 / سرپرست : محمدهادی اژدهاکش

برنامه تمرین هفتگی اسکای رانینگ در تاریخ 13 تیرماه 1403 / سرپرست : محمد هادی اژدهاکش

برنامه تمرین هفتگی اسکای رانینگ در تاریخ 11 تیرماه 1403 / سرپرست : محمد هادی اژدهاکش

برنامه تمرین هفتگی اسکای رانینگ مسیر بام سبز در تاریخ 6 تیرماه 1403 / سرپرست : محمد هادی اژدهاکش

برنامه تمرین هفتگی اسکای رانینگ در تاریخ 2 تیرماه 1403 / سرپرست : محمد هادی اژدهاکش

برنامه تمرین هفتگی اسکای رانینگ در تاریخ 30 خردادماه 1403 / سرپرست : محمد هادی اژدهاکش

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام