تمرینات دراک

برنامه تمرین سنگنوردی دراک در تاریخ 30 بهمن 1402 / سرپرست : ابوذر آسیابانی

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 23 بهمن ماه 1402 / سرپرست : مسیح الله باقری

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 16 بهمن 1402 / سرپرست : مسیح الله باقری

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 9 بهمن ماه 1402 / سرپرست : مسیح الله باقری

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 2 بهمن ماه 1402 / سرپرست : مسیح الله باقری

برنامه تمرین سنگنوردی دراک در تاریخ 25 دی ماه 1402 / سرپرست : ابوذر آسیابانی

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 18 دی ماه 1402 / سرپرست : رسول علمدار

برنامه پیمایش دراک در تاریخ 15 دی ماه 1402 / سرپرست : علی محمد کاوه

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 11 دی ماه 1402 / سرپرست : مسیح الله باقری

برنامه تمرین سنگنوردی دراک در تاریخ 4 دی 1402/ سرپرست : صابر کشاورز

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام