تمرینات سنگنوردی

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 9 تیرماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه منطقه آبشار در تاریخ 5 تیرماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 3 تیرماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری  

برنامه تمرین سنگنوردی دراک در تاریخ 28 خردادماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک زرقان مسیر هوا بلند در تاریخ 25 خردادماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی منطقه حاجی آباد در تاریخ 2 خرداد ماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 16 فروردین ماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی منطقه پل دره نرگسی در تاریخ 25 اسفندماه 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 22 اسفندماه 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه صعود به کتیبه دراک در تاریخ 23 بهمن ماه 1402 / سرپرست : ابوذر آسیابانی

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام