تمرینات سنگ نوردی

برنامه تمرین فنی سنگنوردی گرده دراک در تاریخ 4 تیرماه 1403 / سرپرست : علی غلامزاده

برنامه تمرین سنگنوردی دراک در تاریخ 21 خرداد ماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 20 خرداد ماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری *دوازدهمین برنامه تمرینی پارک سایه ۲۳ اردیبهشت ماه به سرپرستی جناب آقای ...

برنامه تمرین سنگنوردی تنگ کتویه داراب مسیر پارتیزان در تاریخ 21 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 18 اردیبهشت ماه 1403 /سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 4 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پل دره نرگسی در تاریخ 31 فروردین ماه 1403 / سرپرست : مجتبی نصیری

برنامه تمرین سرعتی دراک در تاریخ 26 فروردین ماه 1403 / سرپرست : صابر کشاورز

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 21 فروردین 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام