تمرینات هفتگی

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 30 بهمن 1402 / سرپرست : مسیح الله باقری

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 25 بهمن ماه 1402 / سرپرست : بهروز پایداری

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 23 بهمن ماه 1402 / سرپرست : مسیح الله باقری

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 16 بهمن 1402 / سرپرست : مسیح الله باقری

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 25 دی ماه 1402 / سرپرست : مسیح الله باقری

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 11 دی ماه 1402 / سرپرست : مسیح الله باقری

برنامه تمرین باباکوهی در تاریخ 5 دی ماه 1402 / سرپرست : احمد راجع

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 4 دی 1402 / سرپرست : مسیح الله باقری

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاربخ 15 آذر 1402 / سرپرست : بهروز پایداری

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 14 آذر 1402 / سرپرست : احمد راجع

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام