تمرین سنگنوردی

برنامه تمرین سنگنوردی پل دره نرگسی در تاریخ 21 دی ماه 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه منطقه آبشار در تاریخ 28 آبان 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

سومین جلسه کارگاه آموزش سنگنوردی در تاریخ 10 آبان 1402 / سرپرست : ابوذر آسیابانی

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 21 تیر 1402 /  سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 18 تیر 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگ نوردی پارک سایه در تاریخ 4 تیر 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگ نوردی پارک سایه در تاریخ 28 خرداد 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگ نوردی پارک سایه در تاریخ 26 خرداد 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 21 خرداد 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 19 خرداد 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام