تمرین سنگ نوردی

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 5 آذر 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی دیواره رامجرد منطقه خسروخان در تاریخ 26 آبان 1402 / سرپرست : مجتبی نصیری / مسئول فنی : محمد مهدی رحمت پیشه

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 23 آبان 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

جلسه کارگاه آموزشی سنگنوردی پشت مله در تاریخ 17 آبان 1402 / سرپرست : ابوذر آسیابانی

برنامه تمرین فنی سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 11 آبان 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین فنی سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 5 آبان 1402 / سرپرست : محسن کشفی حقیقی

برنامه فنی دره پل نرگسی در تاریخ 28 مهر 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین فنی سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 2 مهر 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری  

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام