تمرین سنگ نوردی

برنامه تمرین سنگنوردی پارک زرقان در تاریخ 14 تیرماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین فنی جهت آماده سازی تیم گرده آلمان ها در تاریخ 13 تیرماه 1403 / سرپرست : ابوذر آسیابانی

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 30 خردادماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری  

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 22 خرداد 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پل دره نرگسی در تاریخ 18 خرداد ماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی منطقه بند امیر زرقان در تاریخ 4 خرداد 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 9 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی دراک در تاریخ 18 دی ماه 1402 / سرپرست : ابوذر آسیابانی

برنامه تمرین سنگنوردی پل دره نرگسی در تاریخ 1 دی 1402 / سرپرست :هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی تنگ کتویه داراب در تاریخ 23 و 24 آذر 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام