تمرین هوازی

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 27 آبان 1402 / سرپرست : سعید شکری

تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 29 مهر 1402 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 22 مهر 1402 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی در تاریخ 14 مرداد 1402 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 7 مرداد 1402 /  سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 17 تیر 1402 / سرپرست : علی ملکی زاده

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 10 تیر 1402 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 3 تیر 1402 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 27 خرداد 1402 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 19 خرداد 1402 / سرپرست : سعید شکری

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام