سنگنودی

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 22 خرداد 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی دراک در تاریخ 21 خرداد ماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 20 خرداد ماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پل دره نرگسی در تاریخ 18 خرداد ماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 15 خرداد ماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی منطقه حاجی آباد در تاریخ 2 خرداد ماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی تنگ کتویه داراب مسیر پارتیزان در تاریخ 21 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 18 اردیبهشت ماه 1403 /سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 29 بهمن ماه 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 24 بهمن ماه 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام