سیاه سنگ

روز جمعه 91/5/21 ساعت 17:00 ، 15 نفر از اعضای تیم فنی و تیم کوه نوردی طبیعت دوست با اتوبوس از ترمینال کاراندیش به سمت تهران حرکت کردیم اعضا در قرارگاه ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام