غارشاپور

مجری جلسه: آقای علی رضا مهبودی شروع جلسه: ساعت 19:15 شرح جلسه گزارش برنامه تاریخی بازدید از غار شاپور توسط آقای مهبودی گزارش برنامه صعود همزمان به قلل ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام