پارک سایه

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 29 بهمن ماه 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 24 بهمن ماه 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 22 بهمن ماه 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 15 بهمن ماه 1402/ سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین دره نوردی پارک سایه در تاریخ 9 بهمن 1402 / سرپرست : بهناز میرهادی نژاد

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 9 بهمن 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 8 بهمن 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 3 بهمن 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 1 بهمن ماه 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 28 دی ماه 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام