پیمایش

برنامه پیمایش نیمروزه قلات در تاریخ 15 تیرماه 1403 / سرپرست : جواد گیلر

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 12 تیرماه 1403 / سرپرست : احمد راجع

برنامه پیمایش نیمروزه قلات در تاریخ 8 تیرماه 1403 / سرپرست : جواد گیلر

برنامه پیمایش نیمروزه پس کوهک در تاریخ 1 تیرماه 1403 / سرپرست : جواد گیلر

برنامه پیمایش نیمروزه قلات در تاریخ 25 خردادماه 1403 / سرپرست : جواد گیلر

برنامه پیمایش نیمروزه کوه سرخ در تاریخ 18 خرداد ماه 1403 / سرپرست : جواد عطروش

برنامه پیمایش نیمروزه قلات در تاریخ 18 خرداد ماه 1403 / سرپرست : جواد گیلر

برنامه پیمایش نیمروزه قلات در تاریخ 11 خردادماه 1403 / سرپرست : جواد گیلر

برنامه پیمایش پسکوهک در تاریخ 4 خرداد 1403 / سرپرست : جواد گیلر

برنامه پیمایش بن رود به کره ای در تاریخ 3 و 4 خرداد ماه 1403 / سرپرست : غلامرضا علیپور

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام