گزارش صعود قله علم از گرده آلمانها

گردهآلمانهادرقسمتغربیدیوارهعلمکوهواقعشدهاستواولینبار درسال 1315 خورشیدی (1936 میلادی)

توسطهیئتکوهنوردیآلمانبهسرپرستی اشتیناور(Steinauer ) وگورتر (Gorter) برایاولین بارصعودشدوصعودازاین قسمت که درآن زمان دربین کوهنوردان اروپایی معمائی  بوجودآورده بود،حل شد.

بامدادپنجشنبه22/05/1394ساعت4:30ازخواب برخاسته وپس ازجمع اوری لوازم فنی ساعت5.00بامدادبه سمت گرده به راه افتادیم برای رسیدن به ابتدای گرده ازپشت سکوی پناهگاه سال1347برروی یال شانه کوه رفته که ابتدای مسیرصعودگرده میباشد.بلافاصله به سمت گردنه شانه کوه رفته وساعت 7.30برروی یال گرده رسیدیم،همچنان ازدیدن یخچال غربی وقلل هفتخوان ودیواره لذت میبردیم.

ساعت 8 صبح دریک گروه12نفره دریک هوای آفتابی وملایم شروع به صعودکردیم، هیجان خاصی گروه رادر برگرفته بودپس ازطی مقداری ازمسیربه دورکابی رسیدیم وپس ازعبورازدورکابی به ابتدای سه رکابی با پله های چوبی باطناب پلاستیکی رسیدیم. درکمی بالاتربازهم ابهت دیواره علم کوه نمایان شد.

درادامه مسیربه علت وجودگروه های متعدد که قصدصعود را داشتند در هردهلیزمسیرکارگروه راکمی مشکلترمیکردوما زمان زیادی را از دست میدادیم و مجبور به انتظار میشدیم ولی تیم مامصمم به مسیرادامه میدادتااینکه به سنگ باعظمت ومعروف سماوررسیدیم وتعدادی عکس از این سنگ معروف گرفتیم. سپس به دهلیزآخرمسیربعدازسنگ سماور رسیدیم وپس ازصعودآن ازمسیرخارج شده ویکباردیگردرساعت18:00برروی قله علمکوه ایستادیم.

آنگاه به سمت سیاه سنگهارا افتادیم وبا توجه به زمان از دست رفته وتاریکی شب در جانپناه سیاه سنگها شب را به صبح سپری کردیم .ساعت 6 صیح کمپ رابه مقصد کاسه علم  چال ترک کردیم واز زیبایی های سیاه سنگ ها لذت بردیم و ساعت 11ظهر یه چادرها رسیدیم وپس از 1 ساعت استراحت و جمع کردن چادرها و وسایل به سمت وندار بن راهی شدیم.

اسامی شرکت کنندگان :

1- ابوذرآسیابانی       10-نجمه دوست فاطمه

2- اصغرپیرو           11-محبوبه کدخدایی

3-فرشادکاویانی       12 -بهارعلمدار

4-عباسارجمند

5-آرشاکابری

6-بیژن نامجو

7-اکبرابراهیمی

8- رسول علمدار

9-احسان شیخی

بهترین زمان بندی برای صعود تابستانه ی گرده ی آلمانها:

1-رودبارک به ونداربن:                                  30 دقیقه

2-ونداربن به سرچال (باکوله سنگین):           5:30 ساعت

3-ونداربن به سرچال (حمل کوله باقاطر):           4 ساعت

4-سرچال به علمچال (باکوله سنگین):           3:30 ساعت

5-علمچال تاپای گرده:                                 50 دقیقه

6-گرده تاقله:                                         4تا 5 ساعت

7.-قله تاسیاه سنگها:                                  2ساعت

8-سیاه سنگهاتاعلمچال:                              3ساعت

9-علمچال تاسرچال:                                 2ساعت

10-سرچالتاونداربن:                                 4ساعت

گزارش از: آرش اکابری

نظر دهید

پاسخ دهید

اشتراک گذاری...
 |   |   |   |   |   | 

Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
بازیابی رمز عبور