گزارش گشایش مسیر کبکستانی در دیواره رامجرد (هفته اول)پنجشنبه91/8/18

طبق قرار قبلی صبح پنجشنبه 91/8/18ساعت6:30 دو نفر از اعضا با یک دستگاه اتومبیل شخصی به سمت مرودشت و منطقه رامجرد حرکت کردند. ساعت 7:45 به محل برگزاری همایش سنگنوردی شیرازکه در اردیبهشت ماه برگزار شده بود رسیدند.

کامل کردن مسیر دیواره ای که به نام شهید کوهستان حسین کبکستانی نام گذاری شده هدف از حضور در این برنامه بود.این مسیر در طول جشنواره با کارگذاری ابزار میانی ونصب کارگاه زنجیر در طول یک عدد رول در طول دو ودر طول سه بصورت یکعدد رول دو حلقه انجام گرفته بود.پس از بررسی و مشخص نمودن مکان رولها ،کرده تشکیل و دوطول اولبا ابزار میانی صعود گردید.

 

در کارگاه یک و طول دوم بر روی تک رول ویک ابزار میانی بصورت کارگاه ،طناب فیکس راپ کشیده شده و هر دو نفر فرود آمدند و به آماده سازی ابزارها و رول ها پرداختند.به کمک یومار دو طول اول صعود و رولها نصب گردید. پایان روز اول شرکت کنندگان : محمد هادی آسیابانی و حمید رضا باقری.

 

روز دوم : جمعه 19/8/91 تعداد پنج نفر از اعضا برای همکاری با این دوستان در محل حضور یافتند.

کرده اول تشکیل و از مسیرسروش صعود خود را آغاز کردند کرده دوم نیز با به همراه بردن ابزار ووسایل مورد نیاز مسیر کبکستانی را صعود کردند. کرده اول تمام مسیر سروش را صعود و به بالای دیواره رسیدند. این کرده با ابزار میانی کارگاهی را محیا و بر روی آن فرود آمدند.از آنجا که طول مسیر بلندتر از یک طول طناب بود دو طناب را با هم گره و در مسیر فرود عبور از گره را انجام دادند.کرده یک به کارگاه سه رسیدند .در این زمان کرده دوم طول اول ودوم را صعود و کارگاه طول دوم را بصورت کارگاه زنجیر نصب کردند. بعد از نصب کارگاه دو طول سوم با ابزار میانی صعود و فیکس راپ کشیده شد. به این ترتیب تا بالای دیواره از طول دو تا انتها فیکس راپ کشیده شد.رولهای میانیطول 3 نصب و کارگاه سوم بصورت 2 عدد رول دو حلقه کامل گردید.

دو نفر از اعضا فرود آمده و دو نفر دیگر با توجه به کمبود وقت کارگاههای طول 4و 5 را نصب وفرود آمدند.

گزارش از : هادی آسیابانی

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام