اسامی پذیرفته شدگان مربی راهنما در رشته های کوهپیمایی ، غارنوردی ، یخ نوردی ، دره نوردی و سنگ نوردی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع مربیگری

1

علیرضا جویبار

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

2

عبدالرضا صفاری

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

3

موسی فتحی

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

4

ابوذر آسیابانی

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

5

شاهرخ نظرپور

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

6

سید شاهین خردمند

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

7

فاضل روستا

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

8

الهام شنیتی

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

9

سید شاهین خردمند

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

10

سید مهدی ضیاپور

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

11

فرزاد زاهدیان پور

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

12

علیرضا شهپری

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

13

سید عباس موسوی کازرونی

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

14

سودابه فرزانه

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

15

محمد حسین میرغیاثی

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

16

رادمهر فرهادی

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

17

فرشته شهریار

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

18

ایمان مداحی

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

19

محمدهادی بینازاده

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

20

محسن کاظمی

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

21

حسن میرشکاری

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

22

مرضیه دوست فاطمه

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

23

محمدقشقایی

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

24

نیما شعبانی

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

25

قاسم حسنی

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

26

علی غلام زاده

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

27

مجتب فولادی وندا

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

28

فهیمه مشفقی

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

29

امید روزدار

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

30

مهدی اسلامی

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

31

احمد جهانداری

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

32

پرناین نیکنام

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

33

فرشته فراشی

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

34

امین نیک ذات

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

35

جواد محمدی

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

36

محمدجواد نام آور

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

37

ناهید رضاییانپور

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

38

مجید کمالی

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

39

زرتاج گندم ریز

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

40

عبدالرسول عباسی

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

41

حسین بحرانی

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

42

محمود رحمانی

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

43

سید رسول علمدار

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

44

سید محسن موسوی نژاد

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

45

محمد صفایی

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

46

فرشید کریمی

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

47

مهدی برزگر

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

48

سید خلیل موسویان مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه
49 امین طالب زاده

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

50

فاطمه حق نگهدار مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

51

محمد سعید صفایی فرد

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

52 سجاد دلاوری

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

53

حسین سرایی مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

54

سید علی اصغر زارعی

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

55 محمد معین آتش باز

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

56

بهزاد فرهنگیان مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

57

بهاره نوروزی

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

58 نسرین رئیسی

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

59

مجتبی آزادی مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

60

اشکان واقفی

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

61 مصطفی کنعانی

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

62

فریده ایلانی مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

63

صولت خادمی

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

64 حسام مسیحیان

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

65

حمیدرضا دهقان مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه
66 امیرحسین عدالت پور

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

67

فاطمه کفاشی مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه
68 مرضیه عظمافر

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

69

عباس قادری مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه
70 محمد گوهری

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

شماره ثبت

1401/09/05

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع مربیگری

1

یوسف نظری مزیدی مربی راهنمای غارنوردی سطح باشگاه

2

عباس قادری

مربی راهنمای غارنوردی سطح باشگاه

3 مجتبی نظری

مربی راهنمای غارنوردی سطح باشگاه

4

راضیه قنبری

مربی راهنمای غارنوردی سطح باشگاه

5

حمیدرضا رضایی مربی راهنمای غارنوردی سطح باشگاه

6

بهرام خیراندیش مربی راهنمای غارنوردی سطح باشگاه
7 بهزاد مسعودی

مربی راهنمای غارنوردی سطح باشگاه

8 فرنوش خسروانیان

مربی راهنمای غارنوردی سطح باشگاه

9

محمدجواد ترکمانی مربی راهنمای غارنوردی سطح باشگاه
10 مرتضی فتحی

مربی راهنمای غارنوردی سطح باشگاه

11

سید علی اصغر زارعی مربی راهنمای غارنوردی سطح باشگاه
12 صدیقه روستایی

مربی راهنمای غارنوردی سطح باشگاه

13

زهره چاهوشی

مربی راهنمای غارنوردی سطح باشگاه

شماره ثبت

1401/09/05

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع مربیگری

1

سید شاهین خردمند مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

2

ابوذر اسیابانی مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه
3 مجتبی فولادی وندا

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

4 سودابه فرزانه

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

5

مهدی صناعی مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

6

حمیده افختاری

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

7 محسن کاظمی

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

8

مرضیه عظمافر مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

9

سید محسن موسوی نژاد مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه
10 سید حمیدرضا صادقیان

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

11 حمیدرضا دهقان

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

12

محمدجواد نام اور مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

13

مهدی پاک نظر مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

14

فهیمه مشفقی

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

15 مصطفی کنعانی

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

16 محسن سالاری

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

17

مهدی برزگر مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

18

بهزاد فرهنگیان

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

19

محمد معین آتش باز

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه
20 فاطمه حق نگهدار

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

21 محمد هادی خورشیدی فر

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

22

بهاره نوروزی

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

23

حسین کریمی نژاد

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

24

علی غلام زاده

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

25

فرشته جوکار

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

26

حامد اهالی آباده

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

27

سید مهدی ضیاپور

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

28

مرضیه دوست فاطمه

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

29

حسام مسیحیان

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

30 نسرین رئیسی

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

31 عبدالرسول عباسی

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

32

محمد صفایی

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

33

سید رسول علمدار

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

34

مهدی اسلامی

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

35

محمد گوهری

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

36

مجتبی نظری

مربی راهنمای یخ نوردی سطح باشگاه

شماره ثبت

1401/09/05

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع مربیگری

1

بهزاد مسعودی

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

2

فرشته فراشی

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

3

بهزاد افشار

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

4

فریدون خسروی

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

5

عباس نوابی

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

6

زرتاج گندم ریز

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

7

محمد گوهری

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

8

سعید فیروزی

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

9

بهناز میرهادی

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

10

صدرا جوکار

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

11

ارمان شهپری

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

12

مرضیه نگهداری

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

13

مجتبی نظری

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

14

کرامت اله سراندیبی

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

15

سمیه منوچهری

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

16

حمید سلطانی

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

17

مهدی عالی زاده

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

18

فرشید کریمی

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

19

مهدی صیادی

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

20

امید غلامی

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

21

محمدمهدی رحمت پیشه

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

22

امیدناصر

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

23

حمیدرضا دهقان

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

24

فرشید کریمی

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

25

مهدی برزگر

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

26

محمد گوهری

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

27

سیما عباسی

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

28

محمدرضا بهرامی

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

29

سید کامبیز موذنی

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

30

میرموسی سجادی

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

31

سید حمیدرضا صادقیان

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

32

مهدی دیانت

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

33

شاهرخ مقتدری

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

34

علیرضا جویبار

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

35

عبدالزهرا خضری

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

36

هادی گلشن

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

37

زهیر صفری

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

38

علی زمانی

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

39

عادل حیاتی

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

40

زهرا عابدینی

مربی راهنمای دره نوردی سطح باشگاه

شماره ثبت

1401/09/05

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع مربیگری

1

فرشته شهریاری

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

2

مهدی عسکریان

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

3

فاطمه فتحی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

4

سید مهدی  ضیاپور

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

5

عبدالرحیم جلالت

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

6

سید محسن موسوی نژاد

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

7

محمدمهدی رحمت پیشه

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

8

حسن شمسی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

9

فاطمه حق نگهدار

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

10

حمید سلطانی باقری

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

11

میر موسی سجادی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

12

سید اسماعیل شجاعی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

13

حسین سرایی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

14

فاطمه طالبی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

15

مجید کمالی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

16

حسین صادق بهاری

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

17

صدیقه روستایی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

18

علیرضا جویبار

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

19

افشین توکلی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

20

شاهرخ مقتدری

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

21

فریده ایلانی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

22

محمد گوهری

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

23

سیروس اهوازیان

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

24

حسین دوکوهکی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

25

محمد حسن شاکر

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

26

زرتاج گندکم ریز

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

27

عباس نوابی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

28

عباس سعادت

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

29

محمد هادی بینا زاده

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

30

مجتبی فولادی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

31

فاضل روستا

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

32

علی رضا اکبری

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

33

اکبر ابراهیمی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

34

مهران صفاییان

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

35

احمدرضا غلام پور

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

36

رادمهر فرهادی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

37

مهدی اسلامی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

38

محمدجواد ترکمان

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

39

بهزاد فرهنگیان

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

40

الهام مالکی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

41

مجتبی ازادی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

42

مهدی برزگر

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

43

امین طالب  زاده

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

44

حامد اهالی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

45

جواد محمدی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

46

علیرضا دهقان

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

47

مریم بهرامی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

48

اندیشه سادات نعمت الهی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

49

ایمان کریمی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

50

محمدرضا بهرامی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

51

سپیده نوروزی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

52

بهناز میرهادی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

53

فرزاد زاهدیان

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

54

حسین بحرانی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

55

محمد هادی اسیابانی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

56

علیرضا شهپری

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

57

نسیم صادقی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

58

غلامرضا خسروی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

59

عبدالرسول عباسی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

60

مجیده سنجیده

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

61

فاطمه کفاشی

مربی راهنمای سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه

 

شماره ثبت

1401/09/05

 

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام